PIORIN: Obrót środkami ochrony roślin tylko w zarejestrowanych miejscach

PIORIN: Obrót środkami ochrony roślin tylko w zarejestrowanych miejscach

Zgodnie z ustawą o śor, działalność polegająca na sprzedaży śor jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców, którego dokonuje na wniosek przedsiębiorcy właściwy wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

    Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania udostępniony jest na stronie internetowej PIORiN: http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/

    Na dzień 31 grudnia 2022 r. łączna liczba przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin wyniosła 7 018. Zgodnie z ewidencją, obrót środkami ochrony roślin na terenie kraju prowadzony był w 7 807 punktach sprzedaży.

    Środki ochrony roślin to substancje służące do ochrony roślin uprawnych przed szkodliwymi organizmami, poprzez ich eliminowanie lub ograniczanie możliwości rozwoju. Pozwalają utrzymać rośliny w dobrej kondycji zdrowotnej. Stosowane są w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie – zarówno amatorskim, jak i profesjonalnym.

    Ze względów bezpieczeństwa, sprzedaż środków ochrony roślin podlega szczególnym regulacjom. Obrót środkami ochrony roślin może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o środkach ochrony roślin i podlega nadzorowi ze strony Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

    Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin jest obowiązany m.in.

-> zapewnić, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy:

    - ukończyły odpowiednie szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,

    - udzielały wszystkich niezbędnych informacji nabywcy środków ochrony roślin, dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania,

-> zbywać środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin lub innym dokumentem dającym uprawnienia do stosowania pestycydów,

-> prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą środków ochrony roślin,

->w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, umieszczać w ofercie zbycia tego środka informację, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:

a) pełnoletnie,

b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony.

    Do obrotu handlowego można wprowadzać wyłącznie środki ochrony roślin, które:

- zostały dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- mają opakowania szczelnie zamknięte i nieuszkodzone,

- posiadają etykietę w języku polskim, trwale przytwierdzoną do opakowania,

- spełniają ustalone wymagania jakościowe,

- nie przekroczyły terminu ważności.

    Należy podkreślić, że podejmowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa działania kontrolne w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz ochronę środowiska naturalnego.

    W ramach sprawowanego nadzoru Inspekcja obejmuje czynnościami kontrolnymi miejsca, w których jest lub może być prowadzona działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Kontrole przeprowadzane są m.in. w hurtowniach, punktach obrotu detalicznego, punktach konfekcjonowania środków ochrony roślin, a także miejscach produkcji środków ochrony roślin. Zakres kontroli obejmuje m.in. kontrolę dokumentacji dotyczącej wprowadzanych do obrotu środków ochrony roślin oraz sprawdzenie posiadania odpowiednich uprawnień do obrotu środkami ochrony roślin.

    Ponadto, w trakcie kontroli sprawdzeniu podlega oferowany asortyment środków ochrony roślin, jak również pobierane są próbki środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych.

    W 2022 r. przeprowadzono 5 846 kontroli wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. W ramach prowadzonej kontroli jakości środków ochrony roślin zostało pobranych 319 próbek środków ochrony roślin, w tym 246 próbek kontrolnych oraz 73 próbki interwencyjne.


Źródło: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/obrot-srodkami-ochrony-roslin-tylko-w-zarejestrowanych-miejscach,678.html